ДЕКЛИНАЦИЈА ЗБИРНИХ БРОЈЕВА И БРОЈНИХ ПРИДЕВА - Sorbonne Université Access content directly
Conference Papers Year : 2017

LA DÉCLINAISON DES NUMÉRAUX COLLECTIFS ET DES ADJECTIFS NUMÉRAUX

ДЕКЛИНАЦИЈА ЗБИРНИХ БРОЈЕВА И БРОЈНИХ ПРИДЕВА

Abstract

L'article a pour ambition d'éclairer par une approche diachronique et synchronique la déclinabilité ou plus précisemment l’indéclinabilité des numéraux collectifs (dvoje, troje, četvoro, etc.) et des adjectifs numéraux (jedni,-е, -а ; dvoji, -е, -а ; troji, -е, -а ; četvori, -е, -а etc.). L’auteur propose également une approche dialectale sans laquelle une analyse de la situation linguistique actuelle ne serait envisageable. Une attention toute particulière est portée aux avis de certains grammairiens qui proposent l'emploi (fort étrange) des adjectifs numéraux à la place des numéraux cardinaux indéniclables lorsqu'il s'agit d'expliciter l'instrumental standard ou le datif (du type pisao je petorim prijateljicama)
У раду се осветљава, у дијахронијској и синхронијској перспективи, деклинабилност односно индеклинабилност збирних бројева (двоје, троје, четворо и сл.) и бројних придева (једни,-е,-а; двоји,-е,-а; троји,-е,-а и сл.) у српском језику. Такође се даје дијалектолошки преглед без кога се не може судити о данашњем стању. У раду се ова ситуација упоређује са оном у хрватском стандарду, а посебна пажња посвећена је и становиштима појединих граматичара, који препоручују (врло необичну) употребу бројног придева уместо непроменљивог главног (основног) броја у експлицирању (беспредложног) инструменталног или дативног значења (типа: писао је петорим пријатељицама).
Fichier principal
Vignette du fichier
Aleksandar Stefanovic referat 2016 finalna verzija.pdf (407.06 Ko) Télécharger le fichier
Origin Files produced by the author(s)

Dates and versions

hal-03978285 , version 1 (08-02-2023)

Identifiers

  • HAL Id : hal-03978285 , version 1

Cite

Aleksandar Stefanovic. ДЕКЛИНАЦИЈА ЗБИРНИХ БРОЈЕВА И БРОЈНИХ ПРИДЕВА. Congrès international des slavistes, Université de Belgrade, Sep 2016, Belgrade, Serbia. pp.213-224. ⟨hal-03978285⟩
6 View
2 Download

Share

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More